Akademia API PRO

API Maintenance Systems dąży do zapewnienia klientom jak największych korzyści. W tym celu nie tylko rozwija zaawansowany i efektywny system zarządzania utrzymaniem ruchu, ale również oferuje doskonałe szkolenia dla użytkowników.

Akademia API PRO to nowy wymiar szkoleń z zakresu korzystania z naszego systemu. Różne ścieżki szkoleń pozwalają użytkownikom na uzyskanie różnych certyfikatów w celu właściwego wykonywania powierzonych im w systemie ról. Dzięki skorzystaniu z oferty Akademii każdy pracownik uzyska wiedzę i narzędzia niezbędne do wydajnej i efektywnej pracy.

Ścieżki szkolenia

Zgodnie z pełnioną w organizacji rolą użytkownik może korzystać z różnych ścieżek i poziomów szkoleń dotyczących systemu API PRO, które umożliwiają mu zdobycie tytułu Certyfikowany użytkownik, Certyfikowany profesjonalista lub Certyfikowany ekspert.

Harmonogram szkoleń i ścieżek szkoleniowych w Akademii API PRO ułatwia znalezienie odpowiednich szkoleń. Wspomniane ścieżki ułatwiają zaplanowanie szkoleń dotyczących systemu API PRO.

Poziom 1 — szkolenia podstawowe

Program tych szkoleń obejmuje przegląd funkcji systemu API PRO dla użytkowników początkujących oraz wiedzę niezbędną do wzięcia udziału w szkoleniach bardziej zaawansowanych. Szkolenia z poziomu 1 zostały przewidziane dla zwykłych użytkowników systemu.

Poziom 2 — szkolenia średniozaawansowane

Program tych szkoleń obejmuje szczegółowe przedstawienie funkcji i procesów biznesowych oraz prezentację bardziej zaawansowanych sposobów korzystania z systemu API PRO. Szkolenia z poziomu 2 zostały przewidziane dla użytkowników systemu, którzy pełnią kluczowe role w zakresie utrzymania ruchu, obsługi magazynu i zarządzania zakupami.

Poziom 3 — szkolenia zaawansowane

Program tych szkoleń obejmuje przekazanie zaawansowanej wiedzy o systemie API PRO. Szkolenia z poziomu 3 zostały przewidziane dla administratorów i nadzorców systemu.

Cykl szkoleniowy

Wiemy, że potrzeby użytkowników mogą się zmieniać w zależności od fazy cyklu eksploatacji systemu API PRO. Nasza strategia szkoleniowa jest zoptymalizowana pod kątem każdej fazy cyklu eksploatacji systemu API PRO (implementacja, optymalizacja, rozszerzenie) oraz pozwala użytkownikom na dobre poznanie i zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie korzystania z systemu API PRO, co jest niezbędne do osiągnięcia maksymalnego zwrotu z poczynionej inwestycji.

W fazie implementacji nasze szkolenia skupiają się na dobrym zapoznaniu użytkowników technicznych i funkcjonalnych z systemem API PRO. Szkolenia odbywają się u klienta lub w centrach szkoleniowych API PRO, a ich uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób mogą wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce w celu szybkiego konfigurowania i korzystania z systemu API PRO.

Dla klientów, którzy uaktualniają system API PRO lub dodają do niego nowe funkcje, Akademia API PRO także przygotowała odpowiednie szkolenia. Skupiają się one na tym, co jest nowe lub inne, aby unikać powtarzania znanych już użytkownikom zagadnień.

Program certyfikacji
Akademia API PRO oferuje programy szkoleniowe dotyczące systemu API PRO, które pozwalają na zdobycie tytułu Certyfikowany użytkownik, Certyfikowany profesjonalista i Certyfikowany ekspert. Udostępniane w Akademii API PRO ścieżki szkolenia ułatwiają otrzymanie wspomnianych certyfikatów. Aby taki certyfikat otrzymać, trzeba zdać egzamin z wiedzy zdobytej podczas szkoleń. Aby w pełni wykorzystać dostępne szkolenia i zdobyć wymaganą wiedzę, należy zatem podążać wyznaczoną ścieżką szkolenia.