CPH_windmills

Branscher

API PRO underhållssystem är designat med en unik skalbarhet som möjliggör enkel anpassning till alla branscher, alla storlekar på organisationer och till befintliga affärsprocesser och -rutiner inom kundens företag. En av API PROs många fördelar är att systemet inte är utvecklat för att användas enbart inom EN bransch, utan kan användas för underhållsstyrning inom en rad olika områden.

Många års erfarenhet av och nära samarbete med kunder från olika branscher är hörnstenen i APIs branschspecifika kunskaper och insikter, vilka är extremt viktiga när det gäller underhåll. Vi kan underhåll och vi förstår behoven och kraven inom din verksamhet, oavsett bransch. API PRO underhållssystem används framgångsrikt inom flera olika branscher:

  • Tillverknings- och processindustri
  • Livsmedels- och läkemedelsindustrin
  • Kraft och VA
  • Hamnar och hamnoperatörer
  • OEM/Turnkey

Tillverknings- och processindustri

Dagens kunder kräver högkvalitativa produkter. Detta kräver en högkvalitativ tillverkning där inga oförutsedda problem får störa produktionen och därigenom resultatet. API PRO underhållssystem är det optimala systemet för att organisera underhållsstyrning och optimering av produktionen i syfte att minimera driftsavbrott.

Vid tillverkning ligger fokus på att minimera antalet oplanerade underhållsåtgärder för att kunna optimera produktionen och maximera produktionstiden. Reservdelshanteringen vid oplanerade underhållsåtgärder är därför viktig när det gäller att minimera reparationstiden. API PRO tillhandahåller de verktyg som behövs för att identifiera ineffektivitet och snabbt lösa problem vid upptäckt.

Tillverkarens mål är att tillverka den mängd produkter som motsvarar kundernas efterfrågan. Detta måste ske på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt. API PRO erbjuder en kraftfull och flexibel planeringsfunktion som hjälp för att uppnå detta mål. Med hjälp av analysfunktionen kan underhållsaktiviteter och nyckeltal övervakas vilket bidrar till att säkerställa en kontinuerlig optimering av produktionen.

API PRO underhållssystem erbjuder stöd för alla aktiviteter som krävs för att uppnå en effektiv underhållsorganisation genom att erbjuda allt från planeringsverktyg och reservdels-/lagerhantering till arbetsorderhantering (planering, utförande, återrapportering och uppföljning av historik) och inköpshantering.

Ladda ner som pdf. 

Referenser inom tillverknings- och processindustri:

Livsmedels- och läkemedelsindustri

Både läkemedels- och livsmedelsindustri har höga krav och noggranna regelverk att följa för att garantera att den tillverkade produkten håller hög kvalitet. En hög kvalitetsnivå och säkerhet under hela tillverkningsfasen är nödvändigt. API PRO förser er med verktyget för att säkerställa denna kvalitet.

Det är ofta ett krav att kunna dokumentera förändringar som är gjorda i produktionsutrustningen. Det är också nödvändigt att kunna spåra förändringar i underhållsproceduren, hur ofta de har utförts och om några förändringar har gjorts. Dessa krav är satta av American Food and Drug Administration (FDA). Särskilt inom läkemedelsindustrin är FDAs krav en avgörande faktor.

Modulen API PRO Changelogging har utvecklats i nära samarbete med våra kunder som behöver uppfylla kraven från American Food and Drug Administration (FDA). Den ger en komplett logg av processnära förändringar.

Med changelogging-modulen i API PRO loggas alla fältförändringar i centrala tabeller. Detta gör det möjligt att se och dokumentera status på en utrustning vid vilken tidpunkt som helst under dess livstid. Detta ger full spårbarhet på alla maskiner och alla arbetsprocedurer etc.

Ladda ner som pdf.

Referenser inom livs- och läkemedelsindustrin:

Kraft och VA

Företag inom energi- och VA-branschen är exempel på kunder som upplever nyttan av att implementera API PRO, ett underhållssystem som är anpassat till branschens krav. Det som speciellt kännetecknar branschen är behovet av att maximera tillgänglighet och produktion eftersom en kraftproduktions-, distributions- eller VA-anläggning aldrig får drabbas av driftstopp. Detta på grund av de allvarliga konsekvenser det medför för resten av samhället, antingen i form av förlorad ström/värme/vatten eller ännu värre, säkerhetspåföljder av ett driftstopp såsom brand, förorening eller andra miljöbetingade risker.

Inom energibranschen där maximal tillgänglighet och driftsäkerhet är avgörande faktorer för att hålla sig konkurrenskraftig är det viktigt att nyckeltal på ett lätt sätt kan sparas och övervakas. API PROs analysmodul erbjuder ett flertal fördefinierade analyser för all underhållsrelaterad data. Dessutom finns en grafisk instrumenttavla där företagets nyckeltal lätt kan överblickas. Med instrumenttavlan som utgångspunkt, är det möjligt att snabbare och mer effektivt ta beslut gällande avhjälpande åtgärder.

Våra moduler API PRO Skiftloggbok och API PRO Arbetstillstånd är utvecklade i nära samarbete med våra kunder inom kraftindustrin.

Ladda ner som pdf. 

Referenser inom kraft och VA:

Hamnar och hamnoperatörer

Utrustningen i en hamn tillhör kategorin anläggningstillgångar med mycket stort värde. API PRO används för att underhålla denna typ av anläggningstillgångar och ger därmed möjlighet att optimera allokeringen av hamnens utrustning.

Att underhålla en hamn är en krävande och svår uppgift, inte minst beroende på den stora yta en hamn ofta täcker. Över hela arbetsplatsen behöver utrustningen underhållas och olika uppgifter utföras. Om en utrustning tas ur drift dröjer det inte länge förrän trycket på arbetsbördan ökar. API PRO erbjuder rätt verktyg för att kunna kontrollera och optimera produktiviteten och genom detta minskas driftstoppen.

Vid arbete i en hamn kan det vara svårt att få en överblick över hela arbetsplatsen. Den grafiska navigatorn i API PRO är lösningen på detta problem. På ett enkelt och okomplicerat sätt ges tillgång till hela anläggningsstrukturen. I den grafiska navigatorn läggs en digital karta eller bild av området in vilket underlättar det dagliga arbetet. Med några få klick på bilden ges tillgång till information på olika nivåer, ännu ett klick och nästa nivå visas. Till exempel kan kartan för hela området visas samtidigt som en arbetsorder skapas för ett specifikt objekt.

Dessutom är modulerna för förråd och inköp en stor hjälp för hamnverksamheten. Förrådsdata är den information som API PRO behöver för att visa förråd och placering för en viss reservdel. Dessa förrådsdata ger också möjligheten att kontrollera förrådssaldon och automatgenerera beställningar. Genom att integrera förrådsmodulen med inköpsmodulen ges hela tiden uppdaterad information om förrådssaldo, materialtillgänglighet, förväntat leveransdatum för beställda delar och kostnader på projekt.

Ladda ner som pdf. 

Referenser inom hamnar och hamnoperatörer:

OEM och Turnkey

Den tekniska dokumentationen av en anläggning är oftast kostsam och uppgår vanligtvis till 10% eller mer av den totala anläggningskostnaden. Konstruktion, kundrådgivning, service och utrustningens leverantörer/underleverantörer försöker tillsammans att utforma den tekniska dokumentationen till kunden på ett tydligt sätt och därmed uppfylla rättsliga åtaganden.

Med lösningen för OEM och Turnkey stöder API PRO omvandlingen av teknisk dokumentation till mätarbaserade arbetsflöden för underhåll.

Fördelarna finns på både leverantörens och kundens sida:

Leverantör:

 • Funktionell integrering av dokumentation i anläggningsutforskaren
 • Översikt av underhållskostnader och resurser
 • Reservdelar inkluderade i systemet med leverantörsinformation
 • Stopptidsreducering vid underhållsstopp
 • Fördefinierade serviceavtal inkluderade i systemet

Kund:

 • Uppföljning av utrustningsrelaterade aktiviteter för revisioner och lagstadgade krav
 • Direkt tillämpning av fördefinierade underhållsaktiviteter
 • Uppföljning av alla underhållskostnader
 • Optimering av reservdelsförrådet
 • Reducerad stopptid vid oplanerade stopp
 • Enkel sökning efter tekniska data, dokument etc.
 • Effektiv resursplanering

Referenser inom OEM och Turnkey: